Toàn bộ thông tin của người dùng sẽ được Cười -ỉa bảo mật hoàn toàn. không cung cấp cho bên thứ 3.